ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida

Informació general sobre el procés de preinscripció i matrícula

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre. 

El termini de presentació de sol·licituds, per al curs 2020-2021 serà del 23 de març a l' 1 d'abril de 2020.

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari de tot el procés,
 • consultar els centres i l'oferta de places escolars,
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i també la documentació necessària per justificar-los,
 • presentar la sol·licitud i la documentació en el termini que s'estableixi.

Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb l'aplicació dels criteris de prioritat.

Dates de la preinscripció del curs 2020-2021

El termini previst de presentació de sol·licituds serà serà  del 23 de març a l' 1 d'abril de 2020.. (segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria).

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

Per al 2n cicle d'educació infantil i a l'educació primària s'apliquen els següents:

Criteris generals

 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):

- Quan el domicili habitual estigui a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.

- Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts..

- Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

 • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
 • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

 Criteris complementaris

 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
 • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

 Àrea d’influència

La proximitat del domicili al centre és un dels criteris generals que es tenen en compte per establir un ordre de prioritat en l'accés. La llista de centres de proximitat a un domicili relaciona els centres on es pot obtenir la màxima puntuació a l'hora de sol·licitar una plaça escolar, si es demana en primera opció.

Qualsevol ciutadà pot conèixer els centres on pot obtenir la màxima puntuació per proximitat a la pàgina web de l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Lleida. 

Obtenció de l’imprès de sol·licitud

Els fulls de sol·licitud de preinscripció es podran obtenir, durant el període de preinscripció, directament a qualsevol centre docent, a l’Oficina Municipal d’Escolarització de l’Ajuntament de Lleida o bé per Internet: http://www.gencat.cat/preinscripcio.

Procediment

 • Emplenar l’imprès - a mà o amb l’ordinador-, signar-lo i lliurar-lo al centre demanat en primer lloc amb la documentació.
 • Emplenar l’imprès i trametre’l telemàticament, imprimir el resguard, signar-lo i lliurar-lo al centre demanat en primer lloc amb la documentació.

Presentació de la sol·licitud

S’ha de presentar una única sol·licitud de preinscripció al centre educatiu demanat en primer lloc. La presentació de més d’una sol·licitud comporta que s’invalidin els drets de prioritat.

 • A l’imprès de sol·licitud s’han d’indicar tots els centres i ensenyaments als quals es voldria accedir, col·locats per ordre de preferència.
 • Els centres educatius tenen l’obligació d’admetre totes les sol·licituds de preinscripció que es presentin durant els dies previstos en el calendari oficial de preinscripció. Cap sol·licitud d’admissió pot ser rebutjada per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol circumstància personal o social.
 • Els centres no poden percebre cap quantitat en concepte d’aquesta preinscripció, per reserva de plaça o per altres conceptes i no es pot tenir plaça reservada de manera prèvia o diferent a la que estableix la norma.

Informació sobre la plaça obtinguda

L’escola sol·licitada en primer lloc és el referent principal d’informació.

Aquest centre educatiu aplica el barem per establir l’ordre de prioritat i fa públiques les diferents llistes informatives. Si la família ho vol i així ho indica al full de preinscripció, també pot rebre informació de la seva situació a través de correu electrònic.

Quan acaba el termini de presentació de sol·licituds es fa pública una primera llista amb els barems que resulten de l’aplicació dels criteris, per tal que es pugui comprovar si s’ha puntuat correctament la sol·licitud i, si cal, formular una reclamació al propi centre.

Al final del procés, es fa pública la llista amb la relació d’alumnat admès en cada centre. Quan un alumne o alumna no ha pogut obtenir plaça al centre sol·licitat en primer lloc, se segueix l’ordre de preferència indicat en el seu full de preinscripció.

Per consolidar la plaça assignada a la llista d’admesos és imprescindible que es formalitzi la matricula al centre dins del període establert. En cas que no es faci, es considera que es renuncia a la plaça reservada.

Garantia de correcció del procés de preinscripció i matrícula

La normativa estableix uns òrgans de garantia: els consells escolars de centre i les comissions de garanties d’admissió.

 • Els consells escolars són òrgans de participació de la comunitat educativa de cada centre. Juntament amb la direcció, en el cas dels centres públics, i dels titulars, en el cas dels centres privats, són els responsables de la correcta aplicació de les normes que regulen el procediment d’admissió.
 • Les comissions de garanties d’admissió, presidides per la Inspecció, vetllen per la transparència del procés i el compliment de la legalitat. També faciliten l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials i la distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

Dubtes més freqüents

Què és la preinscripció i la matrícula?

El primer pas per obtenir una plaça escolar és la preinscripció. Quan les escoles saben el nombre de sol·licituds i les places que poden oferir, s’inicia la matrícula.

Qui ha de sol·licitar preinscripció?

Els alumnes que vulguin accedir per primera vegada a un centre, entrar al primer curs d’Educació Infantil (P3).

S’ha de presentar una única sol·licitud de preinscripció al centre educatiu demanat en primer lloc. La presentació de més d’una sol·licitud comporta que s’invalidin els drets de prioritat.

En l’imprès de sol·licitud es poden indicar tots els centres i ensenyaments als quals es voldria accedir , col·locats per odre de preferència.

Què cal saber per fer la preinscripció i la matrícula?

 • La normativa vigent, el calendari i els procediments que s’han de seguir.
 • Els criteris de prioritat en l’admissió d’alumnes.
 • L’àrea territorial de proximitat.
 • El projecte educatiu del centre.
 • Les activitats extraescolars i els serveis que ofereix de caràcter voluntari i no lucratiu, amb les corresponents quotes aprovades segons normativa.
 • En el cas dels centres privats, a més, s’informa del règim de finançament amb fons públic dels ensenyaments que tenen concertats.

Puc presentar la sol·licitud de preinscripció en qualsevol centre?

Tots els centres educatius públics i concertats tenen l’obligació d’admetre totes les sol·licituds de preinscripció que es presentin durant els dies previstos en el calendari oficial de preinscripció, i no poden rebre cap quantitat en concepte d’aquesta preinscripció, per reserva de plaça o per altres conceptes.

On puc obtenir més informació?

Departament d'Ensenyament o al web de l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Lleida